OBCHODNÍ PODMÍNKY

Všeobecné obchodní podmínky pro online konzultace, individuální mentoring, členství v online klubu a pro prodej samostatných online kurzů (dále jen „VOP“) tyto podmínky se řídí především zákonem č. 89/2012 Sb. občanským zákoníkem (dále jen jako „občanský zákoník“).

I. Obecná ustanovení

  1. Tyto VOP platí pro nákup online konzultace, digitálních produktů, individuálního mentoringu, členství v online klubu a pro prodej samostatných jednorázových kurzů nabízených na stránce copyklub.cz a textyzhor.cz (dále též jako „produkt“). 
    Smyslem a účelem webů copyklub.cz a textyzhor.cz je poskytovat vám na pravidelné bázi vzdělávací služby a/nebo další produkty.
    Obsah produktů je dodáván Prodávajícím přes Internet. 
    Nákup služeb probíhá přes webové rozhraní https://copyklub.cz/ a/nebo https://textyzhor.cz/ provozovaném Vendulou Laštovkovou, se sídlem Cínovec 53, 417 01 Dubí, IČ 14231433, fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku (dále jen „Prodávající“).

 

  1. Objednatelem je fyzická, či právnická osoba, poptávající některou ze služeb Prodávajícího (dále jen „Kupující“).

II. Důležité pojmy a definice

1. PRODÁVAJÍCÍ
Vendula Laštovková
IČO: 14231433
Cínovec 53, 41701 Dubí
Česká republika

Kontaktní údaje
vendula@copyklub.cz
vendula@textyzhor.cz
+420778477204

Zapsána v živnostenském rejstříku
Nejsem plátce DPH
Na uvedeném e‑mailu jsem vám k dispozici pro běžnou komunikaci i pro případné vyřizování podnětů a reklamací.

2. KUPUJÍCÍ
Kupující je ten, kdo prostřednictvím webového rozhraní copyklub.cz nebo textyzhor.cz uzavře se mnou, jako Prodávajícím, kupní smlouvu, kterou koupí online konzultaci, digitální produkt, individuální mentoring, členství v klubu nebo jednorázový kurz. Kupujícím může být podnikatel (podnikající fyzická osoba často také uváděná jako OSVČ a nebo právnická osoba, např. s.r.o. nebo akciová společnost) a nebo spotřebitel.

3. SPOTŘEBITELSKÁ SMLOUVA
Je jí kupní smlouva, ve které jako Kupující vystupuje spotřebitel. Podle platných zákonů je spotřebitel více chráněn než kupující, který není spotřebitelem. Současně má prodávající i více povinností vůči spotřebiteli než vůči jinému kupujícímu a je povinen poskytnout spotřebiteli informace stanovené jak občanským zákoníkem, tak zákonem na ochranu spotřebitele. Je-li Kupujícím jiná osoba než spotřebitel, neužijí se ta ustanovení VOP, která slouží výhradně pro ochranu spotřebitele, ledaže je v daném ustanovení uvedeno, že se vztahuje na jakéhokoli Kupujícího

4. SMLOUVA UZAVŘENÁ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM
Je kupní smlouva, pokud je uzavřena prostřednictvím PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU, tj. je uzavřena, aniž by se Prodávající a Kupující museli osobně potkat, protože ji uzavírají přes webové rozhraní (na základě objednávky učiněné přímo na internetových stránkách klub.janapekna.cz vyplněním potřebných údajů Kupujícím) nebo prostřednictvím mailové komunikace, telefonicky nebo s využitím obdobných komunikačních prostředků. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a telefonní hovory) si hradíte sami a neliší se od běžné sazby účtované vaším operátorem resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.

5. ROZHODNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY 
Jsou to platné právní předpisy, kterými se řídí vztah mezi Kupujícím a Prodávajícím. Jde zejména o zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a v případech, kdy je Kupujícím spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

6. PRODUKT
Produktem, pro potřeby těchto obchodních podmínek je členství v klubu, digitální produkt, individuální mentoring, konzultace nebo jednorázový kurz, vše dále jen jako „Produkt“.

III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Kupující objednává produkt přes webové rozhraní, tj. skrze objednávkový systém, odesláním vyplněného registračního formuláře. Po předchozí domluvě lze produkt objednat i e‑mailem, mimo objednávkový systém.

2. POPIS PRODUKTU 
Na webovém rozhraní je uveden podrobný popis nabízených variant produktů, včetně detailního uvedení jeho obsahu, komu je určen a v jakém formátu je poskytován. Veškeré prezentace produktů uvedené na webovém rozhraní jsou informativního charakteru. Jako Prodávající nejsem povinna uzavřít kupní smlouvu ohledně těchto členství. Ustanovení § 1732 odst. 2. NOZ se nepoužije.

3. OBJEDNÁNÍ PRODUKTU
Pro objednání produktu přes webové rozhraní obchodu slouží registrační formulář, samostatný pro každý druh produktu, kde jako Kupující vyplníte údaje pro fakturaci (zejména jméno, příjmení, e‑mail, adresu, u podnikatelů IČO, případně DIČ). 
Objednávku odešlete kliknutím na tlačítko „OBJEDNÁVKA ZAVAZUJÍCÍ K PLATBĚ”.
Systém vás následně přesměruje dle vašeho vybraného způsobu platby. 

O úspěšném dokončení objednávky vás budu informovat mailem zaslaným na váš e‑mail, který jste zadali v objednávce. Součástí tohoto mailu potvrzujícího obdržení a úhradu vaší objednávky jsou platné obchodní podmínky. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem provedení platby. Jakékoli změny uzavřené kupní smlouvy (včetně zrušení objednávky) jsou poté možné jen na základě dohody se mnou.

V pochybnostech vás mohu kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, má se zato, že objednávka vůbec nebyla podána a takovou objednávkou se nadále nezabývám.

4. Kupní smlouva i VOP se uzavírají v českém jazyce. Kupní smlouva je archivovaná v elektronické podobě a přístup k údajům ve Smlouvě se řídí Zásadami ochrany osobních údajů. Smlouva je tvořena vaší objednávkou (vyplněným objednávkovým formulářem na webovém rozhraní) a jejím přijetím z mé strany a těmito VOP.

IV. Cena a platba produktů

1. CENA ČLENSTVÍ V KLUBU A OSTATNÍCH PRODUKTŮ 
V případě klubového členství je cena uvedena za 1 měsíc či 12 měsíců. V případě ostatních produktů je cena jednorázová a konečná. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. K ceně uvedené na webovém rozhraní již nejsou připočítávány žádné další poplatky. Cena je platná po celou dobu, kdy je na webovém rozhraní uvedena. Vzhledem k charakteru produktů nevznikají žádné náklady na dopravu a ani další náklady spojené s jejich dodáním. Kalkulovaná cena uvedená v objednávce (tj. předtím než kliknete na tlačítko „OBJEDNÁVKA ZAVAZUJÍCÍ K PLATBĚ“) je již konečnou cenou.

2. Sjednanou kupní cenou je cena uvedená u produktu v okamžiku odeslání vaší objednávky (uvedená v odeslaném objednávkovém formuláři). Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na webovém rozhraní (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání cen) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání kupní smlouvy, pak nejsem povinna vám za takovou zjevně chybnou cenu produkt dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo z vaší strany i k úhradě této zjevně chybné ceny, jsem oprávněna od kupní smlouvy odstoupit. Dojde-li ke změně kupní ceny v době mezi odesláním vaší objednávky a jejím potvrzením z naší strany, platí kupní cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi námi k jiné výslovné dohodě.

3. Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsem povinna vám vstup do členské sekce dodat až po úplném zaplacení sjednané kupní ceny.  V případě rozložení platby na splátky nejdříve po zaplacení první splátky.

4. ZPŮSOB PLATBY
Kupní cenu je možné uhradit následujícími způsoby:

– Členství — platební kartou prostřednictvím platební brány  společnosti ComGate Payments, a. s.
– Ostatní produkty — platba převodem na účet 


Online platby kartou pro klub zajišťuje platební brána Comgate. Poskytovatel služby, společnost Comgate a.s. je licencovaná Platební instituce působící pod dohledem České národní banky. Platby probíhající skrze platební bránu jsou plně zabezpečeny a veškeré informace jsou šifrovány. Další informace a kontakty na www.comgate.cz.

Případné další způsoby platby budou uvedeny na webovém rozhraní nebo mohou být mezi námi výslovně dohodnuty. Kupní cena se hradí v korunách českých.

5. SPLATNOST KUPNÍ CENY, OPAKOVANÉ PLATBY
Při zakoupení produktu bankovním převodem je Cena splatná v termínu uvedeném v pokynech k platbě. Cena je zaplacena v okamžiku připsání příslušné částky na bankovní účet Poskytovatele. 

V případě platby kartou je Cena (v případě splátek, Cena první splátky) splatná ihned v okamžiku odeslání objednávky. Další splátka je splatná vždy s 30denním odstupem. Cena je v takovém případě zaplacena v okamžiku provedení platby. Přístup k produktu získáváte okamžitě po úhradě první platby. 

V případě nabídky měsíčního členství používám tzv. opakované platby. Platíte pravidelně příslušnou částku. Přístup k produktu získáváte okamžitě po úhradě první platby. Následné měsíční platby jsou vám poté automaticky strhávané z Vaší platební karty. Platba je fixní a je strhávána automaticky prostřednictvím zabezpečené platební brány Comgate. Poprvé v den a hodinu, kdy došlo k první objednávce a tím i k první platbě a následně 30 dní poté. Po započetí každého nového období nevzniká nárok na navrácení již stržené částky za toto období. Daňový doklad je Vám zaslán e‑mailem vždy ihned po provedení platby.

Pokud je u členství nabízena zkušební doba zdarma, první platba je automaticky stržena až po uplynutí této zkušební doby. Pokud tedy například objednávka proběhne 13. 5. ve 13:13 hodin a platí sedm dní zkušební lhůta, první platba se strhne 20. 5. v 13:14 hodin, a pak jako u běžného měsíčního členství (viz. výše). Pokud své členství zrušíte před uplynutím zkušební lhůty, nebudu vám nic účtovat.

6. UKONČENÍ MĚSÍČNÍHO ČLENSTVÍ
Členství máte možnost kdykoli ukončit bez udání důvodu. Žádost o ukončení členství provedete zasláním e‑mailu s žádostí o zrušení členství na e‑mail: vendula@copyklub.cz
Vaše členství bude ukončeno posledním dnem aktuálního platného členského období – před splatností platby na následující měsíc. Do té doby máte plný přístup k obsahu. Další měsíc vám již nebudu nic účtovat a váš členský účet bude uzavřen. Nebudete již mít přístup do členské sekce. Pokud tedy například vaše členství vzniklo 7. 11. 2023 a zrušíte jej 20. 1. 2024, budete mít přístup do členské sekce ještě do 6. 2. 2024, protože datum další plánované platby by bylo 7.2.2024. 

Ustanovení § 2119 odst. 1 NOZ se nepoužije.

V. Dodací podmínky

1. ZPŮSOB DODÁNÍ PRODUKTU
Po uhrazení kupní ceny za členství vám bude vytvořen uživatelský účet na webovém rozhraní copyklub.cz, přístupové údaje vám přijdou automaticky na e‑mail zadaný při objednávce. Obsah je zpřístupněn v členské sekci, do které se přihlásíte na webovém rozhraní s pomocí svých přístupových údajů. Po uhrazení kupní ceny ostatních produktů vás kontaktuji do 24 hodin na uvedený e‑mail či jiným způsobem, který jsme si předem ujednali.

2. DODACÍ LHŮTA
Digitální obsah klubu je dodán ihned zpřístupněním v členské sekci, kam se přihlásíte s pomocí přístupových údajů, které jsou vám vytvořeny po zaplacení objednávky a zaslány na e‑mail.

3. Po dodání produktu si, prosím, co nejdříve zkontrolujte funkčnost a dostupnost obsahu a zjistíte-li nedostatky nebo vady, kontaktujte mě, prosím, abych mohla provést nápravu. Podrobnosti jsou uvedeny v čl. VIII těchto VOP.

4. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s pdf, přehrávat videa online a uměli jste pracovat s internetovým prohlížečem.

VI. Údaje o funkčnosti digitálního obsahu a jeho součinnosti s hardwarem a softwarem, uživatelský účet

1. Digitální obsah zpřístupňuji na základě vašich přístupových údajů pouze vám, jako Kupujícímu, zpřístupněním adresy webové stránky, kde je obsah umístěn. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu pdf a přehrávat videa online. K přehrání obsahu ve členské sekci je nutné se přihlásit do vašeho uživatelského účtu zadáním přístupových údajů. Obsah přehrajete s pomocí internetového prohlížeče podporující audio přehrávání. Software musí obsahovat obvyklé zvukové kodeky. Pro online přehrávání obsahu je nezbytné, abyste byli připojeni k síti internet s dostatečnou rychlostí připojení. Dále je nutné, aby váš hardware umožňoval zvukový výstup. Neodpovídám za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti vašeho internetového připojení. Může se stát, že je obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru. Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

2. Digitální obsah je chráněn autorským právem a není možné jej bez mého výslovného souhlasu dále šířit nebo umožnit jeho užití dalšími osobami. Produkty slouží pouze ke vzdělávacím účelům a informačním účelům a jsou vytvořeny s využitím mých znalostí a zkušeností. Jedná se o návody a doporučení a záleží na vašich schopnostech a dalších okolnostech, jaké výsledky s jejich pomocí dosáhnete. Neodpovídám za váš případný neúspěch v aplikaci postupů, rad a doporučení uvedených v produktu.

3. UŽIVATELSKÝ ÚČET
Zavazujete se dodržovat mlčenlivost o přístupových údajích a neumožnit jejich použití třetím osobám. Jako Kupující se zavazujete udržovat vaše údaje uvedené v uživatelském účtu aktuální a pravdivé. V případě porušení vašich povinností týkajících se ochrany autorských práv a nebo závažného porušení těchto VOP jsem oprávněna po předchozím upozornění vám uživatelský účet znepřístupnit či zrušit a rovněž vymáhat újmu tím vzniklou.

VII. Odstoupení od kupní smlouvy

1. Předmětem kupní smlouvy je dodání digitálního obsahu. Jako Kupující odesláním objednávky a zaškrtnutím souhlasu s těmito VOP udělujete výslovný souhlas, aby vám byl digitální obsah dodán před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Vezměte prosím na vědomí, že v tomto případě nemáte právo na odstoupení od smlouvy (§ 1837 písm. l NOZ).

V případě měsíčního členství máte možnost, pokud obsah nesplní vaše očekávání, kdykoli své členství zrušit – viz čl. IV. odst. 6 těchto VOP. 

2. Nejde-li o případ dle předchozího odstavce nebo jiný případ, kdy od smlouvy nelze odstoupit, máte, jste-li spotřebitel, právo v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 NOZ od smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů od uzavření smlouvy. V této 14denní lhůtě musí být odstoupení od kupní smlouvy odesláno mailem na vendula@copyklub.cz nebo na vendula@textyzhor.cz nebo odesláno poštou na naši adresu uvedenou v čl. II. odst. 1 VOP, případně na tuto adresu doručeno osobně či prostřednictvím jiné osoby. Odstoupení nemusíte nijak odůvodňovat.

3. Jako Kupující můžete od smlouvy odstoupit i v dalších případech stanovených zákonem nebo kupní smlouvou a VOP, zejména v případě vadného plnění (článek IX. VOP). Jako Prodávající jsme oprávněni od kupní smlouvy odstoupit v případě vašeho prodlení s platbou kupní ceny, pokud je delší než 7 dní) po splatnosti a v případě podstatného porušení vašich povinností z kupní smlouvy, zejména v případě, kdy by došlo k neoprávněným zásahům do webového rozhraní, porušení autorských práv nebo neoprávněnému předání přístupových údajů k uživatelskému účtu třetí osobě a v dalších případech stanovených zákonem.

4. Je-li vám společně s členstvím poskytnut dárek, je darovací smlouva mezi námi uzavřená s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od smlouvy z vaší strany bez uvedení důvodů, pozbývá darovací smlouva účinnost a jste povinni nám poskytnutý dárek nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vrátit.

VIII. Záruka, práva z vadného plnění, reklamace

1. Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právními předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2112 a § 2165 až 2174 NOZ.

2. Práva ze záruky se řídí zejména ustanoveními § 2113 až 2117 a § 2161 až 2164 NOZ.

3. Jako Prodávající vám odpovídám, že produkt při převzetí nemá vady. Jste-li spotřebitelem, pak v případě, že se vada projeví do 6 měsíců od převzetí, má se za to, že produkt byl vadný již při převzetí. Bez ohledu na to, zda jste spotřebitelem, odpovídám i za to, že se vady nevyskytnou v záruční době, která činí 24 měsíců od převzetí produktu.

4. V případě výskytu vady, kterou nelze odstranit nebo v případě opakovaného výskytu vady po opravě nebo výskytu většího počtu vad máte právo požadovat výměnu produktu za nový (což by v našem případě znamenalo především nové přístupové údaje) a nebo od smlouvy odstoupit. V případě odstranitelné vady na dosud nepoužitém produktu můžete požadovat odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny a nebo, není-li to neúměrné, požadovat výměnu produktu za nový. V případě, že neodstoupíte od smlouvy nebo neuplatníte právo na dodání nového produktu bez vad nebo na výměnu součásti či opravu produktu, můžete požadovat přiměřenou slevu. Přiměřenou slevu můžete žádat i v případě, že bych nebyla schopná vám nový produkt bez vad dodat, vyměnit jeho součást nebo produkt opravit, stejně tak i v případě, že bych nesjednala nápravu v přiměřené době nebo že by vám zjednání nápravy působilo značné obtíže. 

5. Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud byste před převzetím produktu věděli, že produkt má vadu, anebo byste vadu sami způsobili. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na vady způsobené nesprávným užíváním produktu, nedodržením návodu či pokynů.

6. Pokud vám nebyl produkt dodán v dodací lhůtě, prosím, zkontrolujte nejprve složky „hromadná pošta“ nebo spam. Pokud ani tam produkt nenaleznete, uplatněte reklamaci dle následujícího odstavce.

7. Reklamaci u mě uplatněte bez zbytečného odkladu po zjištění vad. Reklamaci můžete uplatnit mailem na můj e‑mail: vendula@copyklub.cz, nebo zaslat písemně na adresu uvedenou v čl. II VOP. Uvítám, pokud k reklamaci přiložíte i fakturu či jiný doklad o koupi, popis reklamované závady a návrh řešení reklamace. Reklamaci vyřídíme bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, pokud se výslovně nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace vám poskytnu písemné potvrzení.

IX. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů

1. Máte-li k uzavřené kupní smlouvě, jejímu plnění či naší činnosti nějakou stížnost, kontaktujte mě prosím na adrese uvedené v čl. II. VOP nebo na e‑mailu vendula@copyklub.cz nebo vendula@textyzhor.cz.

2. Podnikám na základě živnostenského oprávnění, kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi.

3. Pokud mezi námi jako prodávajícím a spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz

4. Uvádím, že nejsme vázáni žádnými kodexy chování (§ 1826 odst. 1 písm. e) NOZ.

5. V případě dotazů k platbám za členství kontaktujte společnost ComGate Payments, a.s. 
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E‑mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel: +420 228 224 267

X. Závěrečná ustanovení

1. Kupní smlouva je v případě členství v klubu a zvolení opakované platby kartou uzavírána na dobu neurčitou, dokud Kupující neukončí své členství (viz čl. IV. odst. ) nebo Prodávající neukončí poskytování a prodej Produktu. V takovém případě bude Prodávající Kupujícího informovat o této skutečnosti v dostatečném předstihu. 

2. Kupní smlouva v případě individuálního mentoringu, digitálních produktů, členství v klubu placeného převodem, kurzů nebo konzultací je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Prodávajícího a Kupujícího ze smlouvy vyplývající.

3. Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem, který naleznete zde.

4. Vezměte prosím na vědomí, že jsem oprávněna tyto VOP jednostranně měnit, pro kupujícího však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky. Tento text ve formátu PDF obdržíte v mailu potvrzujícím objednávku.

Tyto VOP jsou účinné od 1. května 2024

Přejít nahoru